Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023 (právny stav k 14.11.2022)

Dr. Ivana Gallová, PhD.

Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov.

Zverejnené 14.11.2022

Dĺžka videa: 00:56:02

Garancia

Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov.

Kapitoly videa

Lektor

Dr. Ivana Gallová, PhD.

Dr. Ivana Gallová, PhD.

Ukončila postgraduálne doktorandské štúdium na Katedre psychologických vied, FSVaZ, UKF v Nitre. Od roku 1997 do 2007 pôsobila ako členka vrcholového manažmentu v pozícii riaditeľky ľudských zdrojov. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry psychologických vied, FSVaZ, UKF v Nitre. Primárny záujem venuje disciplínam ako: sociálna psychológia, psychológia manažmentu, aplikácia PCA v poradenstve a organizácii, riadenie ľudských zdrojov a vedenie sociálno-psychologických výcvikov. Paralelne pôsobí ako lektor a poradca v rozvoji potenciálu ľudí a vedení zážitkových skupín v intenciách PCA. 

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.